KONTAKTY

TRENDY móda
Sokolská 516/67
013 24 Strečno
obchod(a)trendymoda.eu

TOVAR V AKCII

Cena s DPH 8,80 EUR
na sklade
Cena s DPH 22,00 EUR
na sklade
Cena s DPH 4,00 EUR
na sklade

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.trendymoda.eu:

Obchodné meno:                    Alena Obertová - TRENDY móda
Registrácia:                             reg. na Obvodnom úrade Žilina
Sídlo:                                      Sokolská 516/67, 013 24 Strečno
IČO:                                        47547561
email:                                      TRENDYmoda.eu@gmail.com, obchod@trendymoda.eu

Objednávka tovaru:
objednávku si môže uplatniť kupujúci písomne podľa ponuky na internetovej stránke . Všetok tovar je uvádzaný v zmluvných cenách s DPH , bez nákladov na dopravu a výnos tovaru.
Je nutné uviesť názov tovaru , prípadne identifikačný kód tovaru, farebné prevedenie , počet kusov  a cenu tovaru.
Kupujúci sa môže zaregistrovať do predpísaného tlačiva v zadávaní objednávky , musí však vždy uviesť základné identifikačné údaje : meno a priezvisko , v prípade objednávky na prepravu-
adresu doručenia , mailovú adresu a telefónne číslo.  
Po našom  potvrdení objednávky garantujeme konečnú  dohodnutú cenu  a tým je objednávka záväzne akceptovaná.
Objednávku je možné stornovať do 24 hodín po akceptácii objednávky.

 

Tovar dopravujeme dopravou DPD CLASSIC v cenách  stanovených v platnom cenníku:

- objednávka od 0€ do 29,90€, dopravné 3€

- objednávka od 30€ do 49,90€, dopravné 2€
- objednávka nad 50€, dopravné  ZADARMO v rámci SR

Presný termín a čas prevzatia tovaru si obidve strany či už písomne, alebo ústne dohodnú aspoň deň vopred.

 

Predávajúci je povinný:
dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne . Tovar má spĺňať všetky potrebné náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi v SR. Vo všeobecnosti je tovar dodávaný riadne zabalený.


Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar- najneskôr pri odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný :
prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Vlastnícke právo:
na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. 
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť reklamačný protokol o rozsahu a charakteristike  poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.  Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu.

 

Dodacia  doba:
na tovar je spravidla dodávaný v lehote 1-4 týždne, v prípade že je tovar na sklade bude vám zaslaný do 48hod. V prípade neskoršej doby dodania  sme povinný túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu ešte pred akceptáciou jeho objednávky. Maximálna doba dodania je 8 týždňov. Zákazník objednaním tovaru akceptuje predávajúcim ponúknuté podmienky dodania tovaru a taktiež dodacie lehoty uvedené pri jednotlivom tovare. V prípade že tovar je na objednávku ,alebo dodacia lehota uvedená pri tovare presahuje dobu 30 dní od objednania, o čom je odberateľ informovaný vždy ešte pred objednaním pri tovare, objednaním takéhoto tovaru dáva odberateľ súhlas s dodaním tovaru aj po 30 dňoch od objednania a takáto objednávka je v zmysle zákona č.108/2000 Z.z. považovaná za objednávku s individuálnou dodacou lehotou na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Odstúpenie od zmluvy:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ objednaného tovaru  ukončil výrobu ,alebo urobil kvalitatívne a materiálovo také zmeny , ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ,alebo z dôvodov vyššej moci.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný  zaslať nepoškodený tovar na adresu dodavateľa - NIE NA DOBIERKU  ! Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený  osobne  v kamennom obchode  ELBYT nábytku bez objednávky a akceptácie mailom.
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (mailom, poštou) . Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (číslo účtu alebo poštovú adresu). Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale . Po splnení dohodnutých podmienok vráti predávajúci kupujúcemu  kúpnu cenu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia  od kúpnej zmluvy. Náklady spojené s dodávkou tovaru- dopravné , výnos, montáž nevraciame. Zákazník má právo tovar vyskúšať a po nesplnení jeho predstáv okamžite vrátiť ( nie užívať) . Tovar poškodený nesprávnym užívaním nie je možné vrátiť.

Ochrana osobných údajov,

zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci  je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.


Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1  zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával ,prípadne využival jeho osobné údaje na reklamné a marketingové aktivity .  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať  a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

Dozorný orgán :

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139 
e-mail: za@soi.sk

OWQzND